×
Anasayfa Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim
Incitec Pivot Limited Dyno Nobel

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KANUNU KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

Lütfen talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkilendirildiğinize ilişkin belgenin tarafımıza sunulmuş olmasına, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesine ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesine özen gösteriniz.

1. BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ

Adı- Soyadı:
Vekili:
( Başvuruyu vekaleten yapıyorsanız
vekaletnamenizi eklemeyi unutmayınız.)
T.C. Kimlik No:
Telefon Numarası:
Adres:
E-Posta Adresi:
Şirketimizle Olan İlişkiniz:
(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı,
eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı,
hissedar vb.)
Şirketimiz İçerisinde İletişimde Olunan Kişi/Birim:
Şirketimiz İle Olan İlişkinin Devam Edip Etmediği:


A. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Lütfen talebinize uygun ifadenin/ifadelerin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.
Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
Hakkımda kişisel veri işleniyor ise veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
Hakkımda kişisel veri işleniyor ise işlenme amacını ve işlenme amacına uyulup uyulmadığını öğrenmek istiyorum.
Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor ise aktarılan üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların madde 3’te belirttiğim şekilde düzeltilmesini ve aktarıldığı üçüncü kişilerde de aynı düzeltmenin yapılmasını istiyorum.
Kişisel verilerimin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması nedeniyle, silinmesini istiyorum.
Kişisel verilerimin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum.
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlendiğini ve bu sebeple zarara uğradığımı düşünüyorum. Zararımın tazmini talep ediyorum.

2. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.

3. EKLER

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.

4. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:

Adresime posta yoluyla gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime elektronik posta olarak gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.

(Yanıtın vekaleten teslim alınması durumunda vekilin bu konuda açık yetki içeren noter tasdikli vekaletname sunması gerekmektedir.)

5. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz, ek evrak ve bilgi talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

Başvuru Sahibinin

Adı Soyadı:

Copyright Nitromak Dnx Kimya San. A.Ş.

Design by İdemania